Classificatie, identificatie en waardering van intersectorale kosten en baten van (preventieve) interventies

Veel activiteiten gericht op preventie in de zorg hebben kosten of baten tot gevolg in andere sectoren, zoals justitie en onderwijs. Het doel van dit onderzoek - dat werd gesubsidieerd door ZonMW (projectnummer200400010) - was het inzichtelijk maken van deze zogenaamde ‘intersectorale’ kosten en baten van preventie. Daartoe is eerst in beeld gebracht welke intersectorale kosten en baten er allemaal onderscheiden kunnen worden.  Om de genoemde kosten en baten in monetaire waarden te kunnen uitdrukken, is vervolgens een rekeninstrument ontwikkeld. Hierin zijn kostprijzen opgenomen, die kunnen worden gebruikt om de intersectorale kosten en baten te kunnen waarderen.


Deze kostprijzen en een uitgebreide weergave van de wijze waarop deze zijn bepaald en kunnen worden toegepast, staan uitgebreid beschreven in een speciaal hiervoor ontwikkelde handleiding. Hoewel deze handleiding is geschreven voor onderzoek naar IKB’en van preventieve interventies, kan deze ook worden geraadpleegd voor onderzoek naar andere interventies die een effect hebben op gezondheid, zoals interventies gericht op curatie en verzorging. De volledige handleiding kan kunt u hier downloaden.

 

Mocht u naar aanleiding van dit rapport nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ondergetekenden opnemen.

Ruben Drost : r.drost@maastrichtuniversity.nl

Aggie Paulus : a.paulus@maastrichtuniversity.nl